Menu
P

PIIPSJÄRVEN KYLÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008- 2013


 

Piipsjärven kylä Oulaisissa

Piipsjärven kylällä asuu tällä hetkellä alueen rajauksesta riippuen 800- 900 henkilöä. Kylän toimintaa on aikaisemmin hallinnut maatalous jonka seurauksena kylällä on vieläkin toimiva maamiesseura, kaksi aktiivista maa-ja kotitalousnaisten ryhmää sekä metsästysseura. Myös Piipsjärven nuorisoseura on ollut varsinkin aikaisemmin aktiivinen kylätoiminnan aktivoija joka on vaalinut ennen kaikkea, kansantanssiperinnettä ja seuran näytelmäpiiri, joka tuo lähes joka vuosi uuden esityksen nähtäväksi ja nautittavaksi. Kylälle rakennetaan paljon vuosittain uusia omakotitaloja ja kylän elinkeinorakenne muuttuu koko ajan. Maatalouden osuus työllistäjänä vähenee koko ajan tilojen koon kasvaessa ja aktiivitilojen määrän vähetessä.

Kauniin järvimaiseman ansiosta kylälle muuttajia ja rakentajia olisi paljonkin, mutta osayleiskaavan määräysten takia rakentaminen lähelle järveä on vaikeaa, koska rakennettavista tonteista on pulaa.

Ja jos rakennuskelpoisia tontteja onkin, eivät maanomistajat ole kovinkaan halukkaita myymään niitä rakentajille.
Nyt on meneillään osayleiskaavan uudistaminen ja toivommekin, että rakennuskelpoisia tontteja saadaan siinä lisää kylälle. Uusi osayleiskaava valmistunee kevääseen 2008 mennessä.

Piipsjärvellä ei ole toimivaa peruskoulua tällä hetkellä, kun kylän viimeisin toimiva koulu Rautionrannalla on suljettuna homeongelman takia. Uuden koulun rakentamiseksi on kaupungin valtuusto tehnyt rakentamispäätöksen , joka kuitenkin edellyttää valtionavun saantia, koska kaupungin omat varat eivät riitä uuden koulun rakentamiseen. Rakentamisasiaa vie eteenpäin kylälle perustettu kannatusyhdistys. Koulun merkitys varsinkin kylälle muuttaville lapsiperheille on suuri, koska vanhemmat haluaisivat lastensa käyvän koulua kodikkaassa ja turvallisessa kyläkoulussa.

Elinkeinorakenteen muutos tuo kylälle myös uusia työmahdollisuuksia mm. lastenhoidon puolella ja kiinteistöjen hoitoon liittyvissä tehtävissä. Myös moni eläkeläinen haluaisi viettää vanhuuttaan mahdollisimman pitkään kotikylällä, kun vain saisi tarvittavaa ulkopuolista apua asumiseensa.

Taustaa:

Piipsjärven kyläsuunnitelma laadittiin yhdessä Asu Kylässä -hankkeen toimesta ensimmäisen kerran 1998-99. Suunnitelma perustui em. hankkeen toimesta tehtyihin haastatteluihin, jonka tulokset sitten käytiin läpi yhteisissä kylätilaisuuksissa. Keskusteluiden tuloksena laadittiin kyläsuunnitelma, jossa oli mukana tärkeiksi koetut kylän kehittämisasiat.

Kyläsuunnitelma päivitettiin uudelleen kevään 2007 aikana vastaamaan tämänhetkisiä Piipsjärven kylän kehittämistarpeita. Tämäkin suunnitelma perustuu 30.03.07 Honkamajalla pidettyyn kylän kehittämisiltaan, jossa ryhmätöiden muodossa kartoitettiin lähitulevaisuuden tärkeimmät kylän kehittämiseen liittyvät asiat. Näitä tuloksia on sitten vielä kylätoimikunta kokouksissaan käsitellyt ja hionut kehittämissuunnitelman muotoon.

Oulaisten kaupungin vaikean taloustilanteen takia kylän kehittämiseen ei sieltä päin ole paljon apua saatavissa, joten kylän omin voimin tapahtuva kehittäminen on jatkossa entistä tärkeämpää. Myös siihen kehittämistyöhön tämä suunnitelma antaa ohjeita ja toimenpide-ehdotuksia.

Tärkeimmät Piipsjärven kylän kehittämisen kohteet vuosille 2008- 2013

 

1. Rakennustonttien saanti ja tiedon välittäminen niistä

Taustaa:

Kylälle rakennetaan vuosittain uusia omakotitaloja 10- 15 kpl. Enemmänkin tulijoita olisi, mutta rakennustonttien saanti rajoittaa kylälle muuttoa. Myös osayleiskaava vaikeuttaa rakentamista varsinkin järven läheisille ranta-alueille. Rakennustonttien myyntihalukkuus on myös vähäistä, koska varsinkin perikunnat haluavat säilyttää tontteja mahdollisia omia tarpeitaan varten. Maatalouden harjoittajat pelkäävät tilansa kehittämisen
vaarantuvan, jos lähellä on omakotitaloja.

Toimenpiteet tonttipulan poistamiseksi:

Käynnistetään tonttipörssi kylälle ja tiedotetaan siitä mahdollisille ostajille. Tiedottaminen Piipsjärven tonteista tapahtuu ensisijaisesti kylän oman nettisivuston kautta, mutta vapaista tonteista tulee löytyä tieto myös kaupungin rakennustoimistosta. Myös kaupungin kotisivuilta tulee löytyä linkki Piisjärven nettisivuille.

Piipsjärven eri kylillä on yhteyshenkilöitä, jotka tietävät vapaista tonteista ja voivat välittää tietoa tontin omistajista. Heidän tehtäviinsä kuuluu osallistua myös aktiivisesti tontin hankintaan kylän tonttipörssiin.

2. Uuden koulun rakentaminen Piipsjärvelle

Taustaa:

Uuden koulun rakentamista Piipsjärvelle edistämään on perustettu Piipsjärven koulun tuki ry. niminen kannatusyhdistys, jonka tavoitteena on saada uuden koulun rakennustyö käynnistymään mahdollisimman pian. Koulutoiminnan jatkuminen Piipsjärvellä nähdään kylän kehittymisen kannalta ensiarvoisen tärkeänä. Oma turvallinen kyläkoulu on kylälle muuttaneiden mielestä ollut yksi tärkeimmistä kylälle muuttamisen perusteista.

Kylätoimikunnan toimenpiteet kouluasiassa:

Uuden koulun rakentaminen koetaan kuitenkin niin tärkeäksi, että tarvittaessa kylätoimikunta on valmis tukemaan uuden koulun rakentamista , sekä organisoimaan talkootyöapua ja rakennustarvikkeita hankkeelle, mikäli se auttaa rakennushankkeen toteutumisessa/ toteutuksessa.

3. Kurjenrannan kehittäminen

Taustaa:

Kurjenranta on Oulaisten kaupungin ylläpitämä uimaranta Piipsjärvellä. Kesäaikaan uimarannalla on paljonkin käyttöä, koska se on Oulaisten kaupungin ainoa virallinen uimaranta. Alueella on vaatimaton kioski ja grillikatos, sekä suihku ulkona . WC:t ovat alueen reunassa, mutta ne ovat siinä kunnossa, ettei niitä voi juuri käyttää. Ainoa kaupungin tekemä investointi pitkään aikaan on alueelle johtavan uimarannantien asfaltointi. Alue ei täytä nykyisellään vaadittavia hygienia- ja muita palveluvaatimuksia. Alueen kioskitoimintaa on kesän aikana pyörittänyt viime vuosina Honkamajan yrittäjäpariskunta.

Toimenpiteet Kurjenrannan kunnostamiseksi:

a. Uimarannalle tarvitaan kunnollinen huoltorakennus, jossa on kioski ja suihkutilat, sekä WC:t miehille ja naisille.

b. Myös toinen kunnollinen WC. tarvitaan, koska aluetta käytetään silloinkin, kun huoltorakennus/kioski on suljettuna.

c. Parempi grillikatos keittomahdollisuudella on tarpeen, koska alueella olisi käyttöä myös asuntovaunujen/-autojen leiriytymisalueena.

d. Sähköpistokkeet asuntovaunuja/autoja varten, koska silloin alueen käyttö vilkastuisi ja se toisi lisämyyntiä alueen kioskiyrittäjälle.

Koska kaupunki ei voi olla leader-rahoituksen hakijana tarvitaan suunnitelma- vaiheessa yrittäjä mukaan alueen suunnitteluun ja toteutukseen. Toinen vaihtoehto alueen hoitoon on että Piipsjärven kylätoimikunta ottaa siitä vetovastuun. Investointeihin haetaan leader-rahoitusta.

4. Kevyen liikenteen väylä välille Häkkimäki- Lumimetsän tienhaara

Taustaa:

Piipsjärven ympäri menee pituudeltaan n. 17 km:n pituinen asfaltoitu maantie, jota kuntoilijat käyttävät paljon pyöräilyyn, rullaluisteluun ja juoksemiseen, sekä kävelemiseen. Myös monet kulkevat työssä Oulaisissa pyöräillen. Kantatiellä 86 :lla on jatkuvasti kasvava liikenne, josta raskas liikenne muodostaa suuren osan. Otsikossa mainitulta väliltä puuttuu kevyen liikenteen väylä ja se aiheuttaa jatkuvia vaaratilanteita pyöräilijöille ja muille kuntoilijoille.
Se rajoittaa myös tien kevyen liikenteen käyttöä turvallisuusriskin takia.
Kylätoimikunta on tehnyt aloitteen Tielaitokselle kevyen liikenteen väylän saamiseksi, mutta keskusteluissa saadun tiedon mukaan hakemuksia on jonossa n. 150 kpl ennen hakemustamme, joten kokonaisrahoituksella kevyen liikenteen tien saaminen on epätodennäköistä.
Tielaitos on ehdottanut ns. talkootien rakentamista, johon he antaisivat osarahoituksen.

Toimenpiteet kevyen liikenteen väylän saamiseksi alueelle:

Aloitetaan toimenpiteet tien rakentamiseksi. Käydään keskustelut maanomistajien kanssa ja tehdään maaperätutkimukset tiepohjasta ja tehdään tarvittavat suunnitelmat kustannusarvioineen.Sen jälkeen tehdään tarvittavat rahoitushakemukset Tielaitokselle ja Oulaisten kaupungille ja aloitetaan loppurahoituksen kerääminen.
Suunnittelutyöhön ja maapohjaselvitykseen maanomistajien kanssa haetaan leader-rahoitusta.

5. Piipsjärven kyläkirjan tekeminen

Taustaa:

Piipsjärven kylä on hyvin vanha asuinpaikka, jossa on asuttu jo kivikauden aikana. Kylän toimintaan liittyy paljon muutoksia järven kuivattamiseen ja uudelleen vesittämiseen saakka. Tämä kylän ja sen asukkaiden historiatieto on tähän saakka ollut tallentamatta.

On korkea aika käynnistää historiatiedon tallentaminen, koska taas yksi sukupolvi joka muistaa noita vanhoja aikoja on poistumassa keskuudestamme . Kylätoimikunta tekikin keväällä 2007 päätöksen historiakirjan teon aloittamisesta.Työ käynnistyi aineiston keruulla syksyllä 2007. Kirjoitukuvat/pojat_iltaongella.jpgstyön tekevät pääasiassa aktiiviset kyläläiset, jotka työstävät kerättyä materiaalia kansalaisopiston syyskuussa-2007 käynnisty- neessä kirjoituspiirissä.

Toimenpiteet kyläkirjan tekemiseksi:

Työstetään seuraavan kahden vuoden aikana Piipsjärven kyläkirja. Tavoitteena on että kirja on valmiina keväällä 2009. Kirjan painatukseen ja aineiston koostamisessa tarvittavaan asiantuntijatyöhön voidaan hakea leader-rahoitusta.

6. Vapaa-ajan palvelut ja Honkamajan kehittäminen

Taustaa:

Honkamaja on kylän vapaa-ajan toimintoja ajatellen keskeisessä asemassa. Tarjoaahan se harvinaisen hyvät hiihtomaastot kilpa-kunto ja retkihiihtäjille. Myös kesän aikana latupohjat ovat hyvässä käytössä kuntoilureitteinä. Honkamajalla on latureitit 1, 2,3 ja 5 kilometrin matkoilla. Valaistus on 3 kilometrin reitillä. Honkamaja on kovassa käytössä kesäaikaan erilaisissa perhejuhlissa ja talven aikaan erilaisten kokousten pitopaikkana. Honkamajan toimintoja vetää tällä hetkellä ahkera ja ammattitaitoinen yrittäjäpariskunta, joilla on lisäksi pitopalveluyritys. Honkamajan käyttö on lisääntynyt tämän ansiosta kovasti .Honkamajan ympäristö vaatii kuitenkin myös kunnostustoimenpiteitä, koska se täydentää palvelukokonaisuutta.

Toimenpiteet:

Valaistuksen jatkaminen 5 kilometrin matkalle lisäisi latujen käyttöä talvella ennen kaikkea kilpahiihtäjien taholta. Hiihtoreitit tulisi paremmin merkitä, jotta aluetta tuntemattomatkin osaisivat niitä käyttää. Lasten paljon käyttämä liukumäki on tällä hetkellä jopa vaarallinen ja vaatii tasoittamista ja pientä täytemaan tai vastaavan ajoa alueelle. Honkamajan- Oulaisten keskustan välisen hiihtoreitin/vaellusreitti tulisi kunnostaa koko matkaltaan, niin että sitä voidaan ajaa talvella lumen aikana latukoneella. Nyt reitin käyttö on jäänyt muutamalle kevätviikolle latupohjan epätasaisuuden takia. Honkamajan- Myllyvuoren alueella on vanha 10 km:n latupohja, joka voitaisiin ottaa varsin vähäisillä raivaustöillä vaellusreittikäyttöön. Eli raivaamalla risut reitiltä pois ja rakentamalla muutama silta isompien ojien ylittämistä varten saataisiin reitti käyttöön.

Muut Piipsjärvellä tarvittavat vapaa-ajan käyttöön liittyvät toimenpiteet Kaupungin venerantaan Rautionrannalle tulisi rakentaa laavu/katos ja huolehtia vuosittain maiseman hoidosta risukoiden raivauksella maisemallisesti tärkeistä paikoista.

7. Piipsjärven viemäröinti saatettava loppuun, siltä osin mikä oli alkuperäisessä viemäröintisuunnitelmassa. Koskelanperän alueella. Suunnitelman mukaan Kivirannan tien varressa olevat ( 5 taloa vaatii viemärointiä ainoastaan 500 m.), Pyrrön tien varressa olevat 4 taloa vaativat viemäröintiä ainoastaan myös 500 metriä. Maasto on helppo kaivuista. Viemäröintiä on alettava suunnitella myös Rautionrannalle kantatie 75:n länsipuolella, johon on syntynyt uutta asutusta paljon viime vuosina. Pitkän tähtäimen tavoitteena on että koko Piipsjärvi kuuluu kunnallisen viemäröinnin piiriin, jolloin jätevesikuormitus järveen saadaan mahdollisimman vähäksi.

8. Honkarannan tielle katuvalaistus välille Hietalan tienhaara -Myllylän tienhaara

Honkarannan tietä käyttävät paljon jalankulkijat ja pyöräilijät. Myös pienet lapset liikkuvat tiellä. Valaistus parantaisi paljon heidän turvallisuuttaan pimeän aikana. Honkarannalle on muuttanut monia lapsiperheitä rakentaen sinne uuden kodin. Kylän vetovoimaisuus rakennuspaikkana paranee vielä paljon kun Honkarannan tie valaistaan yllämainitulla välillä.

9. Palveluiden tarve ja uusia työpaikkoja kylälle

( lastenhoito , vanhustenhoito ,muu yritystoiminta ,muut palvelutarpeet, päiväkerhot yms)

Taustaa:

Kylällä olisi jo tarvetta erilaisille palveluille, jotka yksityiset yrittäjät tuottaisivat. Näitä palveluja olisivat mm.
- Kylätalkkaritoiminnot kylälle (ruohonleikkuu/ talonmiestyöt/puuhuolto)
- Koululaisten iltapäiväkerho-palvelut
- Perhepäivähoidon /ryhmäkodin järjestäminen molemmille puolille järveä
- Siivous- ja kodinhoitopalvelut

Toimenpiteet:

Kylän kehittämisessä ollaan aktiivisia edellä mainittujen yrittäjien hakemisessa ja heidän työn markkinoinnissa esim. kylän kotisivujen kautta. Nämä kaikki lisäävät alueen vetovoimaa ja kylän viihtyisyyttä asuinpaikkana.

10. Kylän yhteiset tapahtumat ja yhteistyö eri järjestöjen välillä

Kylän tapahtumissa tulisivat olla eri järjestöt yhteistyössä, jotta tapahtumien järjestäminen ei jäisi vain muutamien aktiivien harteille. Harkittavaksi kannattaisi ottaa myös eri järjestöjen yhteen liittyminen, jotta voimavaroja saataisiin enemmän toiminnan taakse.

Yhteisiä tapahtumia voisivat olla esim.

- Kylien väliset puhtohiihdot kevättalvella
- Koko kylän yhteisiä tapahtumia järveä hyödyntäen (esim.venetsialaiset).

11. Tiedottaminen

Toimenpiteet:

Kylän nettisivujen tehokas hyödyntäminen kylän tapahtuma/ palvelu-markkinoinnissa
- nettisivuille kalenteri, jotta päällekkäiset tapahtumat saadaan pois
- Kylälehti pari kertaa vuodessa
- Lehtien Piipsjärvi-palstalle myös tiedotteen kylän tapahtumista
- Piipsjärvi-paita ja esiliina tekemässä kylää tunnetuksi eri tapahtumissa.

12. Uusien asukkaiden vastaanotto/muistaminen

Toimenpiteet:

Henkilökohtainen käynti muuton jälkeen ja sitten esim.

- lasten syntymän jälkeen onnittelukäynti
- Pieni lahja kylän logolla varustettuna
- Kylän palveluista kertova esite yhteystietoineen toimitetaan muuttajalle.

13. Kylätoiminnan kansainvälistäminen

Pohjois-Pohjanmaan eri kylillä on viime vuosina ollut paljonkin yhteistoimintaa eri EU-maissa olevien vastaavien kylien kanssa. Esimerkkeinä näistä ovat mm. Pyhäjärven kirkonkylä, Ylivieskan Kankaan kylä . Koska se on kylätoiminnassa myös tulevaisuutta ,johon on saatavissa myös EU-rahoitusta , niin myös Piipsjärvellä kannattaa aloittaa valmistelut kv-kylätoiminnan käynnistämiseksi. Sieltä saadaan idoita kylien kehittämistoimintaan ja se motivoi vanhempia ja ennen kaikkea nuorempia kielten opiskeluun ja yleensäkin kylien kehittämistoimintaan.

Toimenpiteet:

Selvitetään Rieska-Leaderista meneillään olevat kehittämishankkeet, joiden kautta voidaan osallistua kv -toimintaan. Jos niitä ei ole niin silloin on mahdollista tehdä Rieska-Leaderille hakemus em. toiminnan käynnistämiseksi.

14. Muut toimenpiteet

Mahdollisten rahoitustoimenpiteiden takia perustetaan Piipsjärven kyläyhdistys ry., joka voi olla kylän kehittämistoiminnan käynnistäjänä ja hankkeen hallinnoijana tarvittaessa. Kyläyhdistys toimii yhdistävänä tekijänä kylällä olevien monien yhdistysten välillä, jotta entistä enemmän tehdään yhteistyötä eri tapahtumien järjestämisessä.

Tämän kyläsuunnitelman kokoajana on toiminut Piipsjärven kylätoimikunta

 

Takaisin ylös

Uusimmat uutiset

VIELÄ VOI LIITTYÄ VALOKUITUUN (4:27, 08/09/2019)

Kommentteja: 0
Valokuituverkon rakentaminen etenee Piipsjärvellä kohti keskustaa. Kuituyhtiö on tarjonnut vielä viikolla 38 mahdollisuuden liittyä verkkoon 400 euron hinnalla talouksia, jotka sijaitsevat Ahonperäntien ja Jouhtenentien pohjoispään alueella ja lännessä rautatien ja idässä Piipsjärven välisellä alueella (kartta Oulaisten Kuitu Oy:n sivuilla, sekä Seutumajakka -lehdessä). Lue lisää

INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 29.8.-19 (6:21, 27/08/2019)

Kommentteja: 0
Info- ja keskustelutilaisuus Honkamajalla torstaina 29.8.-19 klo 18.30 Lue lisää