Menu
P

PIIPSJÄRVEN KYLÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2017- 2022

 


KYLÄSELVITYS
Piipsjärven kyläsuunnitelma laadittiin ensimmäisen kerran Asu Kylässä –hankkeen toimesta vuonna 1998-1999. Suunnitelma perustui kyläläisten haastatteluihin ja yleisiin kylätilaisuuksiin, joissa tärkeimmiksi koetut asiat kirjattiin suunnitelmaan. Kyläsuunnitelma päivitettiin keväällä 2007, jolloin järjestettiin Honkamajalla aiheeseen liittyvä suunnittelutilaisuus. Ryhmätöiden tuloksena kirjattiin 14 kehittämiskohdetta. Näistä on toteutunut vuoden 2016 loppuun mennessä kokonaan tai osittain noin puolet.
Miten tiedot on hankittu tähän suunnitelmaan
Nykyiseen suunnitelmaan on hankittu tietoa marraskuussa 2016 Honkamajalla pidetyssä yleisessä tilaisuudessa. Tämän lisäksi lähetettiin kaikkiin kylän talouksiin helmikuussa 2017 kirje, jossa pyydettiin toimittamaan kyläyhdistykselle ehdotuksia kehittämiskohteista. Myös kylällä toimivilta järjestöiltä pyydettiin ehdotuksia, kuten myös kylän koululta (1-4 lk).
Uusia ehdotuksia saatiin n. 40, joista koululaisten (1-4 lk) tekemiä oli vähän vajaa puolet. Vanhasta suunnitelmasta siirtyivät toteutumatta olevat viisi kehittämiskohdetta tähän uuteen suunnitelmaan.
Listaan on huomioitu kaikki ehdotetut asiat. Kaikkia ei voida toteuttaa pitkälläkään aikavälillä omistuksellisista, taloudellisista yms. syistä johtuen. Tärkeää oli kuitenkin saada ehdotukset esille, sillä vähä-pätöisiltä tai hulluiltakin tuntuvat ehdotukset voivat nousta jossain vaiheessa merkittäviksi asioiksi.


HISTORIA
KYLÄN SIJAINTI YMS. TIEDOT

Piipsjärven kylä sijaitsee Oulaisten kaupungin pohjoispuolella, kantatie 86:n molemmin puolin. Kylän läpi kulkee myös Pohjanmaan rata ja ilmatilassa kulkee maamme vilkasliikenteisin sisämaan lentoliikennereitti, Oulu-Helsinki. Näillä perusteilla on sanottu kylän sijaitsevan valtaväylien varrella.
Kylälle rakennetaan vuosittain useita uusia omakotitaloja ja kylän elinkeinorakenne elää koko ajan. Järven ympärille on laadittu osayleiskaava, joka on päivitetty viimeksi v. 2011. Kaavaan tuli n. 200 rakennustonttia, joista myyntiin päätyi kyläyhdistyksen hallinnoiman ja Leader –rahoitteisen Piipsjärven tontit –hankkeen avulla neljäsosa, eli n. 50 tonttia.
Viimeisessä päivityksessä kaupunki kaavoitti järven länsirantaan puutarhakyläalueen, jossa on varattu tilat n. 40:lle kesähuvilalle.
Alue ei ole kuitenkaan lähtenyt toteutumaan vähäisen varaustilanteen takia.
Koulut
Piipsjärven kylän alueella on toiminut parhaimmillaan kuusi koulua. Viimeisin, eli Rautiorannan koulun toiminta keskeytettiin sisäilmaongelmien takia kesken lukukauden vuonna 2005. Kyläläiset perustivat vuonna 2007 Piipsjärven koulun tukiyhdistys ry:n, jonka ainoana tavoitteena oli saada koulutoiminta jatkumaan Piipsjärvellä. Vuosia kestäneiden lukuisten tilanteiden ja käänteiden jälkeen kaupunginvaltuusto päätyi viimein myöntämään rakentamisrahat uudelle koululle. Koulu valmistui vuonna 2014 entisen koulun paikalle 0-4 luokkaisena. Syksyllä 2017 lähikoulussa käy yli 40 oppilasta.
Järvi
Kylän erikoisuus ja valtti on Piipsjärvi, joka 1800/1900 lukujen vaihteessa kuivattiin maatalouden tarpeisiin, lähinnä järviheinän hyödyntämiseen perustuen. Järvi vesitettiin uudelleen maisemointi ja virkistysperustein 1970 –luvun lopulla ja oli näin suoritettuna ensimmäinen valtion varoin toteutettu toimenpide. Järven itärannalla on kaupungin ainoa virallinen uimaranta, Kurjenranta. Länsi- ja itärannalla on yleiset venevalkamat. Veneily moottorikäyttöisillä laitteilla on Oulun ympäristöpiirin päätöksellä kielletty. Ainoastaan max. 1,5 kW tehoisen sähköperämoottorin käyttö on sallittu.


NYKYTILA
ASUKKAAT

Suurin osa kylän n. 800 asukkaasta asuu järven läheisyydessä. Suuri osa asukkaista käy töissä kylän ulkopuolella. Maatalouden osuus työllistäjänä vähenee koko ajan tilojen koon kasvaessa ja tilojen määrän vähentyessä. Kylällä on myös monipuolista yritystoimintaa, n. 40 yrittäjää toimii
Piipsjärven kylällä tai asuu kylän alueella (yritysluettelo kylän kotisivuilla, www.piipsjarvi.fi)


KYLÄLLÄ TOIMIVAT JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET
Piipsjärven kyläyhdistys ry
Piipsjärven koulun tukiyhdistys ry
Piipsjärven Nuorisoseura ry
o vuokraa nuorisoseuran tiloja, pöytiä, tuoleja, lasten kansallispukuja ja feresejä erilaisiin tilaisuuksiin
Piipsjärven metsästäjät
Piipsjärven osakaskunta (ent. kalastuskunta)
o myy kalastuslupia Piurukka- ja Piipsjärvelle
Piipsjärven maamiesseura
o vuokraa jäsenilleen mm. betonimyllyä ja miinaharavaa
Honkaranta-Käpylä maa- ja kotitalousnaiset
Piipsjärven maa- ja kotitalousnaiset
o vuokraa kahvi- ja ruoka-astiastoa, shampanjalaseja sekä juhlaliinoja
Piipsjärven Reippaat

Yhdistysten yhteystiedot löydät kyläyhdistyksen kotisivuilta; www.piipsjarvi.fi/yhteystiedot


Kehittämissuunnitelman kohteet:
KYLÄN ASUKASMÄÄRÄN LISÄÄMINEN/PITÄMINEN NYKYTASOLLA, MYYTÄVISTÄ TONTEISTA JA KIINTEISTÖISTÄ TIEDOTTAMINEN KYLÄLÄISILLE JA ULOS
 Tonttipörssin kehittäminen, myytävistä tonteista ja kiinteistöistä tiedottamisen kehittäminen ja rakennuspaikkojen merkitseminen maastoon (uusiminen/päivittäminen). Tonttihankkeen uusiminen (periaate sama, uudessa muodossa)
Kylä elää asukkaistaan, ilman heitä ei ole toimintaa, eikä palveluja. Koulun ym. palvelujen ja toimintojen jatkuvuuden edellytyksenä on riittävä asukasmäärä vauvoista vaareihin ja mummoihin. Kaikille Piipsjärven kylältä tonttia/taloa etsiville pyritään välittämään tieto myytävänä olevista tonteista ja kiinteistöistä.
Kyläyhdistyksen vuonna 2011 järjestämän tonttihankkeen myötä aikaansaatua kylän tonttipörssiä päivitetään vuosittain. Myyntitontit merkitään kyläyhdistyksen toimesta myös maastoon. Vuosittain järjestetään kyläyhdistyksen toimesta resurssien puitteissa avoin kylätapahtuma, jossa esitellään myynnissä olevat tontit sekä kylän toimintaa ja elämää.


ASUMISVIIHTYVYYTEEN JA –EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAT KEHITTÄMISASIAT
Asumista tukevien palvelujen tarveselvitys, esim. kylätalkkaritoiminta ja päivähoitotoiminta
Lapsiperheiden ja vanhusten arjen sujuvuutta askarruttaa peruspalveluiden toimivuus, lapsiperheillä päivähoito sekä kerhotoiminnat ja vanhuksilla kiinteistöjen ylläpito.
Kyläyhdistys selvittää kyselyin ym. tavoin kyläläisten asumista vaikeuttavat toimet ja pyrkii löytämään niihin ratkaisut.
Rivitalon tarvekartoitus ja mahdollisen rakentamisen edistäminen.
Kylän ikääntyvillä vanhuksilla on kiinteistöjenhoidollisista syistä vaikeuksia asua omakotitaloissaan. Halu olisi kuitenkin asua omalla kylällä. Keskustaan muuton vaihtoehtona voisi olla asumis-mahdollisuus rivitalo-osakkeessa omalla kylällä, mikäli siihen olisi mahdollisuus. Muuttotilanteessa talot voisivat tulla tältä osin myyntiin tai vuokrattaviksi.
Kartoitus rivitalon tarpeelle ja sen rahoitukselle, rakennuttajalle yms. tulisi selvittää kyläyhdistyksen toimesta.
Aamupäivä-/iltapäiväkerhotoiminta koululaisille
Toiminta pyritään järjestämään ensisijaisesti kaupungin sivistystoimen toimintana.
Katokset linja-autopysäkeille.
Oppilaskuljetukset tapahtuvat linja-autoilla ja takseilla. Yleisimmille pysäkeille olisi tarpeen saada katetut odotuskatokset. Kyläyhdistys selvittää rahoitusmahdollisuudet katosten rakentamiselle ja mahdollisuuden niiden toteuttamiseen.
Lintu-/näköalatornin rakentaminen Kurjenrannan läheisyyteen tai järven pohjoispäähän.
Mahdollistuisi todennäköisesti hankerahoituksella ja järjestöjen yhteistoiminnalla. Torni monipuolistaisi järven virkistyskäyttöä.
Vanhatien, Ns:lta Haikosaaren tienhaaran kohdalle, kunnostus pyöräilytieksi
Vaihtoehtona Pyörätien jatkamiselle Ahonperän ja Lumimetsän tieristeysten välille olisi Vanhan Ouluntien kunnostaminen pyöräilyreitiksi Nuorisoseuran kohdalta Haikosaaren liittymän paikkeille. Tie on yksityisomistuksessa ja matka on n. 1 km. Kyläyhdistys selvittää kunnostamis- ja rahoitusmahdollisuutta tien toteuttamiseen.
Honkarannan entisen koulun mahdollinen yhteisökäyttö, kyläyhdistyksen omistukseen hankinta, kesäkahvila yms.
Koulu on yksityiskäytössä
Luistelukenttä Honkamajalle
Monipuolistaa Honkamajan liikuntamuotoja hiihdon ja pulkkamäen lisäksi.
Palvelee Honkarannan alueen lapsia (lähimmät kentät Lehtopäässä, Rautiorannalla, sekä keskustassa.
Motocross-/endurorata (nuorison toive)
Piipsjärven koululaisilta tulleita toiveita:
1-2 lk 3-4 lk
Angry Birds –vaijerirata Touhuilupuisto
Vaijeriratoja puusta puuhun Karuselli koulun pihalle
Uimarannalle putkiliukumäki Laituri Piipsjärvelle
”Pieni karhunkierros” lähimetsään Kahvila/kioski
Agility rata Saunalautta järvelle
Leikkimökki koulun pihalle Ratsastuskoulu
Pyörärata koulun pihalle Musiikkitapahtumia
Vuokrattavia mökkejä
Kauppoja


KYLÄTAPAHTUMAT
Yhteistoiminnan lisääminen kylän eri järjestöjen kesken
Tiedon ja kuulumisten vaihto esim. kylän eri järjestöjen säännöllisissä yhteistapaamisissa, joissa koollekutsuja voisi olla kyläyhdistys. Kyläyhdistyksen johtokunta voisi vaihtoehtona nykymallille koostua kylän eri järjestöjen edustajista.
Selvityshanke, voisiko kylän eri järjestöjen hallinnot yhdistää, jolloin tarvittaisiin vain yksi pöytäkirja. Selvitetään kokonaisuuden kannalta hyvät ja huonot puolet.
Kekrijuhla syksyisin nuorisoseuralla
Tuotteet tulisivat omalta kylältä/lähialueelta.
Toteutunee kylän järjestöjen yhteisvoimin.
Piipsjärven kyläläisten samanaikainen pihakirppis
Kyläläiset järjestäisivät pihakirppiksen omilla pihoillaan.
Samalla kylän esittelyä ulkopuolisille.
Naapurustoillat
Kutsutaan naapuri/oman tien asukkaat kylään vuorotellen.
Kesällä esim. pihatapahtumana.
Yhteisiä retkiä
Kyläyhdistys ja yhdistykset yhdessä järjestäisivät retkiä eri kohteisiin ja tapahtumiin.
Liikuntasalilta vuoroja nuorille, lapsiperheille ja aikuisille
Kyläyhdistys/järjestöt yhdessä varaisivat käyttövuoroja Piipsjärven koulun liikuntasalilta. Vuoroja olisi esim. nuorille.
Kyläyhdistys varaa syksyisin vuorot/t.
Risukoiden raivaustalkoot
Yhteisten maa-alueiden luovutus/osto kyläyhdistykselle, joka raivaa tarvittaessa alueen ja mahdollisesti myy rakentajille.
Tiedottamisen ja kotisivujen kehittäminen, keskustelufoorumi, kylän tapahtumakalenterin ylläpitäminen
Kyläyhdistyksellä on omat kotisivut, joiden hyödyntämistä tiedottamisessa tulee lisätä. Esimerkiksi tapahtumista ja kokouksista voidaan kertoa ennakkotiedottamisen lisäksi myös jälkikäteen (kertomukset kuvien kera ja yleisten kokousten pöytäkirjat). Kuvia on myös mahdollista hyödyntää huomattavasti enemmän. Kyläyhdistyksen johtokunta voi nimetä esim. keskuudestaan tiedottajan/t päivittämään asioita sivuille.
Yhteistyö Ns:n talon käytöstä: metsästysseura/kyläyhdistys ym. järjestöt
Metsästysseuralla on ilmennyt tarvetta hankkia uudet tilat hirvien käsittelyyn. Nuorisoseura voisi mahdollisesti vuokrata maa-alan ko. rakennukselle. Ns:n nykyisen toiminnan hiipuessa kiinteistölle olisi tarve saada uusia käyttömuotoja. Järjestelyihin olisi metsästysseuran mukaan mahdollista saada leader –rahoitusta.
Kyläyhdistys voi omalta osaltaan vuokrata tiloja tapahtumiinsa. Talo voisi olla erityisesti nuorten käytössä.


ALOITTEET KYLÄN ULKOPUOLISILLE TAHOILLE (kaupunki, tielaitos yms.)
Aloitteet Oulaisten kaupungille:
 Honkamajan alueen kehittäminen;

Honkamaja ympäristöineen antaa erinomaiset puitteet monipuolisille harrastuksille, liikuntamahdollisuuksille ja tapahtumien järjestämisille. Alue on kaupungin omistuksessa.
Latuverkoston käyttöä olisi mahdollisuus jatkaa kunnostamalla ja tasaamalla latupohjat tasaisemmiksi, varsinkin valaistu latuosuus.
Entinen 10 km:n latupohja tulisi raivata patikointipoluksi ja matkan varrelle, Palo- tai Myllyvuorelle, tulisi rakentaa laavu.
Honkamajalla lasten pulkkamäki tulisi peruskorjata turvalliseksi.
Kyläyhdistys tekee aloitteen kaupungille edellä mainituista toimenpiteistä ja pyytää aloitteeseen mukaan myös urheiluseurat ym. aluetta käyttävät järjestöt. Toimenpiteiden toteuttamisen varmistamiseksi järjestöt voisivat tarjota talkooapua työsuorituksiin.
Honkamajalle tasamaan latuja, eli helpommin kuntohiihtäjille sopivia latuja.
Honkamajalle mökkejä majoittujille.
Oulainen – Honkamaja yhdysladun kunnostaminen kaupungin toimesta.
Yhdyslatu on n. 10 km pitkä ja hyvin suosittu kuntohiihtäjien keskuudessa. Ladun pohja tulisi kunnostaa ja tasoittaa, jolloin käyttö alkutalvesta ja myös kevättalvesta jatkuisi. Latu on kaupungin ylläpitämä. Kyläyhdistys ja urheiluseurat ym. järjestöt voivat tehdä aloitteen Oulaisten kaupungin liikuntatoimelle ko. asian toteuttamiseksi. Toimenpiteiden toteuttamisen varmistamiseksi järjestöt voisivat tarjota talkooapua työsuorituksiin.
Kurjenrannan kehittäminen, kioskitoiminnan käynnistäminen, pienimuotoinen siirtolapuutarha.
Kurjenrannassa on kaupungin ainoa uimaranta, jossa on aurinkoisena päivänä paljon kävijöitä. Rantaan on kaupunki järjestänyt kioskirakennuksen, pukukopit, grillikatokset, suihkupisteen ja vesi-WC:t. Rantaan ei kuitenkaan ole viime vuosina saatu yrittäjää. Yrittäjän toimintaedellytyksiä parantaisi huomattavasti, mikäli alueelle järjestettäisiin pienimuotoista leirintätoimintaa sekä siirtolapuutarhatoimintaa. Leirintäaluetoiminta vaatisi huoltorakennuksen, jota myös mahdollinen siirtolapuutarhayhteisö voisi käyttää. Kantatien varrella olevat lähimmät leirintäalueet ovat pohjoisessa päin Limingassa sekä Oulussa (70 – 100 km) ja etelässä päin Kaustisilla (100 km). Itä-länsisuunnassa lähimmät leirintäalueet ovat Haapavedellä ja Pyhäjoella. Kyläyhdistys voi tehdä aloitteen kaupungille Kurjenrannan toimintojen kehittämisestä edellä mainituin toimenpitein.
Venerannan toimivuuden kehittäminen, parkkialueen laajentaminen, sähkön saatavuus rantaan (laavu tulossa)
Venerannassa järjestetään vuosittain järjestöjen toimesta tapahtumia, joissa on todettu paikoitusalueen ahtaus (Haukikuninkuuskisa, koulun ja järjestöjen yhteistapahtuma). Kyläläisten ja yhdistysten toimesta rantaan on tulossa v.-17 alkukesästä uusi laavu.
Järven länsipuolelta puuttuu yleinen uimaranta, jolle keskeinen ja sopiva paikka olisi Venerannan yhteydessä.
Järvi soveltuu hyvin purjehduksen alkeiden harjoitteluun ja myös purjehduskisojen järjestämiseen optimistijollilla. Kyläyhdistys on järjestänyt nuorille yhden optimistijollakurssin ja hankkinut nuorten käyttöön kaksi optimistijollaa. Näiden hyödyntämiseen Venerantaan tarvitaan varasto, josta jollien käyttö olisi nuorille vaivatonta. Rantaan tarvitaan myös laituri, josta lähtö ja rantautuminen olisi köliveneille mahdollista. Uimarannan, pukukoppien, varasto-rakennuksen ja laiturin rakentamiseen tarvittava rahoitus voisi mahdollistua Leader –hankkeen avulla.


Aloitteet Tielaitokselle:
Tievalaistus Honkarannan tielle välille Hietalan tienhaara – Lumimetsän tienhaara.
Tieosuus on 3,3 km ja osittain mutkainen sekä mäkinen. Sillä on 60 km:n nopeusrajoitus. Tieosuudella on runsaasti asutusta ja sen varrelle on viime vuosina rakennettu myös uusia omakotitaloja. Matkan varrella liikkuu paljon (lukumäärä?) koululaisia. Pienimpien tienkäyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ko. tieosuudelle tulisi rakentaa tievalaistus
Kyläyhdistys tekee aloitteen perusteluineen kaupungille/tielaitokselle tievalaistuksen rakentamisesta ko. tieosuudelle.
Tien peruskorjaus ja päällystäminen Hietalan tielle välille Hietalan-/Honkarannantien risteys – Honkamaja (n. 900 m)
- Tie Honkamajalle on päällystetty Hietalan tien risteykseen saakka kantatie 86:lta ja Haapaveden pohjoispuolen tieltä. Hietalan tien osuus majalle, n. 900 m, on sorapintainen ja varsinkin keväisin ja syksyisin erittäin huonokuntoinen. Honkamaja ja majan ympäristö ovat läpi vuoden monipuolisessa käytössä. Alueella on latuverkosto/patikointipolusto sekä sportin ampumarata. Osa latuverkostosta on valaistu.
Alueella järjestetään kunnallisten kisojen lisäksi piiri- ja muutamien vuosien välein myös SM-tason kisoja. Lajeina ovat mm. hiihto, ampumahiihto, suunnistus ja sportingammunta. Järjestäjinä toimivat mm. urheiluseurat, Reserviläisjärjestöt ja ampumaseurat.
Honkamajalla järjestetään vuosittain kylän eri yhdistysten toimesta useita tapahtumia, joita ovat mm. Pääsiäiskokko ja Metsäkirkko. Lisäksi Honkamajan pitopalvelun palvelee asiakkaitaan normaalin yleisöpalvelun lisäksi vuosittain monilla muilla tilaisuuksilla, joita ovat mm. häät, muistotilaisuudet, kokoukset yms. Viime vuosina majalla on järjestetty kesäisin myös seurakunnan rippileirit. Vanhalla majalla järjestetään myös majoitusta.
Näillä perusteilla kyläyhdistys tekee aloitteen kaupungille/Tielaitokselle tieosuuden korjauksesta ja päällystämisestä. Kyläyhdistys pyytää aloitteeseen mukaan Honkamajan aluetta käyttävät muut järjestöt ja kaupungin urheiluseurat.
50 km:n nopeusrajoitus Hietalantielle, välille Honkarannantie/Hietalantien risteys – Honkamaja
-kyläyhdistys selvittää perusteet ja tekee tarvittaessa aloitteen Oulaisten kaupungille/Tielaitokselle.
 Kevyen liikenteen väylä kantatielle, välille Ahonperäntien risteys - Lumimetsäntien risteys
Aloite on tehty kyläyhdistyksen toimestaTielaitokselle v. 2008/2009. Vastineessa kohde todettiin kuuluvan kiireellisimpään kolmasosaan hakemuksista, mutta olevan kuitenkin toteutukseltaan hyvin kaukana tulevaisuudessa. Aloite voidaan uusia ja täydentää perusteluja.
80 km nopeusrajoituksen jatkaminen Ahonperän tienhaarasta Lumimetsän tien-haaraan
Nopeusrajoituksen alentaminen 80 km/t kesäaikaan runsaan pyöräily- ja rullaluisteluharrastajien takia. Kyläyhdistys selvittää perustelut ja tekee selvityksen jälkeen tarvittaessa aloitteen kaupungille/Tielaitokselle.
Kevyen liikenteen väylä Lehtopää – keskusta
Tie palvelisi ensisijaisesti Lehtopään koululaisia, mutta toisi turvallisuutta myös Honkarannan puolelta pyöräileville sekä kuntoilijoille (järven kiertäjille).
Kohde on lähialueen tärkein kevyen liikenteen rakentamiskohde

 

Uusimmat uutiset

PIURUKKAAN LOHIA 14.1.-22 (2:13, 14/01/2022)

Kommentteja: 0
Piurukkaan on lisätty osakaskunnan toimesta lohia n. 300 kg.  Lisäys on tapahtunut 14.1.-22. Lue lisää

KUNTOPIIRI (9:59, 09/11/2021)

Kommentteja: 0
Kuntopiiri Piipsjärven koulun liikuntasalilla on koronarajoitteista johtuen tällä hetkellä keskeytyksissä.  Ilmoitamme tällä paikalla, kun toiminta jälleen jatkuu.